Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády proběhnou letos zápisy do

  1. tříd bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se pouze administrativní

      část zápisu - podání  Žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

      Motivační část se neuskuteční.

 

Zápis bude probíhat od pondělí 6.4. 2020 do pátku 24.4. 2020.

 

Žádosti spolu s kopií rodného listu je možné do školy zaslat následujícími 

způsoby:

a/ do datové schránky školy qiwmgfi s uznávaným elektronickým podpisem

b/ e-mailem na adresu zspavlovice@email.cz, s uznávaným elektronickým podpisem

/nelze poslat prostý e-mail/

c/  poštou

d/ vhozením do schránky školy, umístěné na budově 2. stupně základní školy- 

Pavlovice u Přerova č. 133, po telefonické domluvě

e/ osobním podáním po telefonické domluvě na konkrétní termín, aby nedocházelo

ke zvýšené koncentraci osob ve škole tel. č.  772 720 933, 581 791 256

 

K zápisu je povinen přihlásit zákonný zástupce dítě, které dosáhne 6 let

věku, do 31.8. 2020 (viz. § 36 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., Školský zákon)

a děti, kterým již byl uložen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce.  

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu 

přijatých dětí:

u vchodu budovy 1. stupně

u vchodu budovy 2. stupně

na webových stránkách školy: www.zsamspavlovice.cz/ Zápis do 1. třídy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 4. května 2020

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod

registračními čísly. Po obdržení žádosti registrační číslo zašleme

zákonnému zástupci e-mailem, popřípadě SMSkou.

 

Dokumenty ke stažení: 

Podrobnosti zápisu do 1. třídy šk. roku 2020-2021 .pdf

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 2020.docx

ŽÁDOST O odklad 2020.docx

Další informace pro rodiče.pdf

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zákonní zástupci dítěte, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, musí dodat v době

zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-

psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.

Proto je třeba co nejdříve si objednat návštěvu školního poradenského zařízení.

 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum

Olomouckého kraje, pracoviště Přerov:

Střední škola technická Přerov

Kouřilkova 8,

750 02 Přerov

Telefon: 581 217 760, 581 208 014

Fax: 581 210 066

E- mail: ppp@ppp-prerov.cz

 

Další informace k zápisu poskytne ředitelství ZŠ a MŠ  Pavlovice u Přerova č.133.

Telefon: 581 791 256

Mobil: 772 720 933

E- mail: zspavlovice@email.cz