Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

školního roku 2020/2021

 

Registrační čísla přijatých dětí:

MŠPa 01/2020

MŠPa 02/2020

MŠPa 03/2020

MŠPa 04/2020

MŠPa 07/2020

MŠPa 08/2020

MŠPa 09/2020

MŠPa 10/2020

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat 

o jeho vydání.

 

V Pavlovicích u Přerova dne 26. května 2020

 

Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy                             

 

Datum zveřejnění: 26.5. 2020

Datum sejmutí: 15.6. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

                        pro školní rok 2020/2021 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády proběhne letos zápis bez osobní přítomnosti

dětí a zákonných zástupců ve škole. Uskuteční se pouze administrativní část zápisu -

 podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se třemi přílohami:

  •  Prostou kopií rodného listu dítěte 
  •  Prohlášením zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované ( netýká se dítěte, jehož věk k   1.9.2020 je 5 let a vyšší - plní povinné předškolní vzdělávání)  
  •  Prostou  kopií očkovacího průkazu ( netýká se dítěte, jehož věk k 1.9. 2020 je 5 let  a vyšší - plní   povinné předškolní vzdělávání)

Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC) . 

zákonný zástupce přikládá ještě kopii doporučení.

 

 

Tiskopisy žádosti a prohlášení:

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE do MŠ 2020.docx

Čestné prohlášeni o očkovani MŠ.docx

 

Zápis bude probíhat od 4.5. do 15.5. 2020

 

 

Žádost spolu s třemi přílohami je možné zaslat následujícími způsoby:

a/ do datové schránky školy qiwmgfi

b/ e-mailem na adresu zspavlovice@email.cz, s uznávaným elektronickým podpisem / nelze poslat prostý email/

c/ poštou na adresu ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova 133, 751 11 Radslavice

d/ vhozením do schránky školy umístěné na budově mateřské školy - Pavlovice u Přerova č. 39, po telefonické domluvě

e/ vhozením do schránky umístěné na budově 2. stupně základní školy - Pavlovice u Přerova č. 133, po telefonické domluvě

f/ osobním podáním po telefonické domluvě na konkrétní termín, aby nedocházelo ke zvýšené koncentraci osob ve škole tel. č. 772 720 933, 581 791 256

  

Kriteria, podle kterých budou děti pro školní rok 2020/2021 přijímány do mateřské školy jsou zde :

 Kritéria k přijímání dětí do MŠ .pdf

  

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí:

u vchodu budovy mateřské školy- Pavlovice u Přerova č.39

u vchodu budovy 2. stupně ZŠ - Pavlovice u Přerova č.133

na webových stránkách školy: www.zsamspavlovice.cz/ms- Zápis do mateřské školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 26.5. 2020

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Po obdržení žádosti registrační číslo zašleme zákonnému zástupci e- mailem, popřípadě SMSkou.

 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte

ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho

vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve čtvrtek

21.5. 2020 v ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova 133 od 10,00 hodin do 14, 30 hodin. Přitom po Vás může být

požadováno prokázání totožnosti.

Podle stanovení § 38, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do 

spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů.

Po uplynutí výše uvedené lhůty ředitel rozhodne o Vaší žádosti.

 

Kontakt na ředitelství školy telefon: 772 720 933, 581 791 256

                                                     e- mail: zspavlovice@email.cz