Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1. třídy

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

 

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Jaroslav Mrázek

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Pavlovice u Přerova budova č. 90 od 14:00 do 16:00 hodin

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023: Pavlovice u Přerova č. 90 od 14:00 do 16:00 hodin

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o   kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o   kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2022  od 14:00 do 16:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Pavlovice u Přerova budova č. 90

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: …………………

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

 

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 

 

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи ( можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

 

 

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Pavlovicích u Přerova dne/дата 24.5.2022                                                 

 

 

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

Mgr. Jaroslav Mrázek

 

 

https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/#mz-k-poskytovani-pece

 

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1 (1).doc 

 

 

zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR.docx

 

 

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

do 1. třídy školního roku 2022/2023

 

Registrační čísla přijatých dětí:

01/2022   přijat 08/2022   přijat 15/2022   přijat
02/2022   přijat 09/2022   přijat 16/2022   přijat
03/2022   přijat 10/2022   přijat 17/2022   přijat
04/2022   přijat 11/2022   přijat 18/2022   přijat
05/2022   přijat 12/2022   přijat 19/2022   přijat
06/2022   přijat 13/2022   přijat 20/2022   přijat
07/2022   přijat 14/2022   přijat  

 

Vážení rodiče,

o přijetí vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné

rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné

podobě  doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

V Pavlovicích u Přerova dne 5. 5. 2022

Mgr. Jaroslav Mrázek ředitel školy

Datum zveřejnění: 6. 5. 2022

Datum sejmutí: 23. 5. 2022

 

 

Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro

školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

 

Do 1 třídy se zapisují děti, které do 31.8. 2022 dosáhnou věku 6 let, nebo kterým byl  začátek povinné školní docházky v roce 2021 odložen.  

Zápis s osobní přítomností dětí se uskuteční

12. 4. 2022 v době od 13:00 do 17:00 hodin

v budově 1. stupně ZŠ, 

Pavlovice u Přerova č. 90 

 

Přineste s sebou: 

a/ rodný list dítěte

b/ občanský průkaz zákonného zástupce

c/ rozhodnutí o odkladu /pokud jste měli odklad/

d/ můžete donést také už vyplněnou Žádost o přijetí dítěte....,

kterou naleznete k vytisknutí níže

e/ pokud chcete žádat o odklad, můžete rovnou donést už vyplněnou Žádost o odklad.....,

kterou naleznete k vytisknutí níže.

Žádost o přijetí nevyplňujte. Další informace k odkladu viz. soubor

Podrobnosti zápisu do 1. třídy šk. roku 2022-2023

 

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu, je možné zapsat Vaše dítě do 1. třídy bez jeho osobní přítomnosti. Uskuteční se pouze administrativní část zápisu - podání Žádosti o přijetí k povinné školní docházce. Motivační část se neuskuteční. Takto lze dítě 

zapsat v termínu od 1.4. 2022 do 30.4. 2022.

Žádosti spolu s kopií rodného listu je možno do školy zaslat následujícími způsoby:

a/ do datové schránky školy qiwmgfi z datové schránky zákonného zástupce / zřízené fyzické nikoliv právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku/.

b/ e- mailem na adresu školy zspavlovice@email.cz, s elektronickým podpisem zákonného zástupce / nelze podat prostý e-mail/

c/ poštou na adresu ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova 133,  751 11 Radslavice

d/ vhozením do schránky školy, umístěné na budově 2. stupně základní školy - Pavlovice u Přerova č. 133, po telefonické domluvě

e/ osobním podáním po telefonické domluvě na konkrétním termínu 

tel. č. 772 720 933, 581 971 256

 

K zápisu je povinen přihlásit zákonný zástupce dítě, které dosáhne 6 let věku, do 31.8. 2021

/ viz. § 36 odst. zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon/

a děti, kterým byl uložen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce.   

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

Další informace pro rodiče (2).docx

Podrobnosti zápisu do 1. třídy šk. roku 2022-2023.docx

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 2022.docx

ŽÁDOST O odklad 2022.docx 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí:

u vchodu budovy 1. stupně

u vchodu budovy 2. stupně

na webových stránkách školy: www.zsamspavlovice.cz/ zs - Zápis do 1. třídy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 6. května 2022

V seznamu nemohou být uveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Po obdržení žádosti registrační číslo předáme zákonnému zástupci při zápisu nebo jej zašleme e-mailem, popř. SMSkou.

 

Další informace a dokumenty ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách školy:

www.zsamspavlovice.cz/ zs - Zápis do 1. třídy  

 

 

 

 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Olomouckého kraje, pracoviště Přerov:
Střední škola technická Přerov
Kouřilkova 8,
750 02 Přerov

Telefon: 581 217 760, 581 208 014
Fax: 581 210 066
E-mail: ppp@ppp-prerov.cz

Další informace k zápisu poskytne ředitelství ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova č.133.

Telefon: 581 791 256
Mobil: 772 720 933
E-mail: zspavlovice@email.cz