Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Školská rada - Složení:

 • Bc. Žaneta Valentová (zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků)
 • Bc. Dalibor Vacek (zástupce zřizovatele)
 • Mgr. Monika Stoklásková (zástupce pedagogických pracovníků)

Zasedá nejméně dvakrát ročně a zasedání se mohou účastnit hosté (např. starosta obce, ředitel školy atd.)

Jednací řád

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 2

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl. 3

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Čl. 4

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy, informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 5

Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě svého předsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 7

Školská rada plní především tyto úkoly:

 1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Čl. 8

O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 písm. b. až d. rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do jednoho měsíce. U opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v čl. 7 písm. b. až d. do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 9

O jednáních školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený. Přijatá usnesení se v písemné nebo elektronické podobě předávají řediteli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, pracovníky školy a zřizovatele školy a výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Čl. 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

Čl. 11

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 2. února 2006.