Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do mateřské školy

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Jaroslav Mrázek

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o   kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o   kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 9.6. 2022

Místo zápisu / Місце запису: Pavlovice u Přerova budova č. 39

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 3

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Pavlovicích u Přerova dne/дата 24.5.2022                                                 

 

 

 

Ředitel mateřské školy  Mgr. Jaroslav Mrázek

/ Директор дитячого садка

 

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.doc

https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/#mz-k-poskytovani-pece

Kritéria k přijímání dětí do MŠ 2022-23 zvl zápis.docx

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

školního roku 2022/2023

 

Registrační čísla přijatých dětí:

MŠPa     01/2022  přijat MŠPa    05/2022 přijat 
MŠPa     02/2022  přijat  MŠPa    06/2022  přijat
MŠPa     03/2022  přijat MŠPa    07/2022  přijat 
MŠPa     04/2022  přijat  

 

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

V Pavlovicích u Přerova dne 17. května 2022

Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy

Datum zveřejnění: 17. 5. 2022

Datum sejmutí: 7. 6. 2022 

 

 

 

plakát zápis do MŠ 2022.png 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do

mateřské školy pro školní rok 2022/2023

se uskuteční: 5.5. 2022 v budově mateřské školy v Pavlovicích u Přerova č. 39

v době od 15:30 do 17:00 hodin 

 

Při zápisu rodiče předloží: 1. rodný list dítěte

                                           2. potvrzení o řádném očkování dítěte

                               

                             vypíší:  1. Přihlášku

                                         2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

                                         / žádost si mohou stáhnout zde, vyplnit doma a při zápisu odevzdat/

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE do MŠ 2022 (1).docx  

 

Kritéria, podle kterých budou děti pro školní rok 2022/2023 přijímány do mateřské školy jsou zde:

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí:

  • u vchodu budovy mateřské školy- Pavlovice u Přerova č.39
  • u vchodu budovy 2. stupně ZŠ - Pavlovice u Přerova č.133
  • na webových stránkách školy: www.zsamspavlovice.cz > Zápis do mateřské školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 17.5. 2022. 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte  možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve čtvrtek 12.5. 2022 v ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova 133 od 11,00 hodin do 15:30 hodin.

Přitom po Vás může být požadováno prokázání totožnosti.

Podle stanovení § 38, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Po uplynutí výše uvedené lhůty ředitel školy rozhodne o Vaší žádosti.

Kontakt mateřská škola telefon: 772 720 932

Kontakt na ředitelství školy